Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là …