Phân biệt cách sử dụng ABOVE và OVER

Above và over có cùng nghĩa là ‘cao hơn’. Tuy nhiên cách sử dụng lại khác nhau hoàn toàn

1. Chúng ta dùng above để diễn tả một vật không nằm ngay trên một vật khác.

Ví dụ: We’ve got a little house above the lake.

2. Chúng ta dùng over để diễn tả một vật che phủ và /hoặc chạm vào vật khác.

Ví dụ:

There is cloud over the South of England.

He put on a coat over his pyjamas.

Ngoài ra, over cũng được dùng để diễn tả một vật băng ngang qua vật khác.

The plane was flying over Denmark.

3. Above được dùng trong các con số chỉ nhiệt độ và chiều cao, và trong những trường hợp khác, nó được dùng để diễn tả mức độ.

Ví dụ: The temperature is three degrees above zero.

4. Khi nói về tuổi tác và tốc độ, chúng ta dùng over (không dùng above). Trong trường hợp này, nó có nghĩa là ‘hơn’

Ví dụ:

You have to be over 18 to see this film.

The police said she was driving at over 110 mph.

Trong sách hoặc báo, see above có nghĩa là ‘nhìn vào những gì được viết trước đây’ see over có nghĩa ‘nhìn sang trang kế’.