Khi nào thì chữ ‘a’ được phát âm là /ei/?

Vì sao chữ a trong cat được đọc là /æ/ mà chữ a trong cate được đọc là /ei/? Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn phân biệt được thắc mắc này.

Trong bài trước, chúng ta đã được học về âm /æ/. Nhắc lại định nghĩa và nội dung cơ bản của bài trước: “Âm ‘a’ thường được phát âm là /æ/ trong những từ có một âm tiết có tận cùng là MỘT hay NHIỀU PHỤ ÂM và trong âm tiết đứng trước hai phụ âm và được nhấn mạnh của một từ có nhiều âm tiết.

Như vậy, cat là từ có một âm tiết, sau chữ a là một phụ âm ‘t’ nên a được đọc là /æ/.

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu khi nào thì âm a được đọc là /ei/.

– ‘A’ được đọc là /ei/ trong những từ có một âm tiết có tận cùng là a + 1 hoặc 2 phụ âm + e

Ví dụ 1: age /eɪʤ/(n) tuổi, tuổi già

Ở ví dụ này, sau ‘a’ là phụ âm g+ âm e. Như vậy, theo quy tắc trên, ‘a’ sẽ được đọc là /ei/

Ví dụ 2: change (v) /tʃeɪndʒ/ thay đổi

Trong từ change, sau ‘a’ là 2 phụ âm (n, g) + âm e. Áp dụng quy tắc trên, ‘a’ cũng sẽ được đọc là /ei/

Chúng ta có rất nhiều từ trong tiếng Anh có cách đọc tương tự:

safe (n) /seif/ két sắt
lake (n) /leik/ hồ
fake (v) /feɪk/giả mạo
mate (n) /meit/bạn cùng học
cake (n) /keik/bánh ngọt
tape (n) /teip/dải, băng
date (n) /deit/ngày
sake (n) /seik/mục đích, lợi ích
shake (v) /ʃeik/rung lắc, làm rung
exchange (v)/iks´tʃeindʒ/ trao đổi
strange (v) /streindʤ/lạ, xa lạ
danger (v) /’deinʤə(r)/ mối nguy
waste (adj) /weɪst/bỏ hoang, bỏ đi

– ‘A’ được phát âm là /ei/ trong một âm tiết ở liền trước tận cùng là “ion” của một từ có nhiều âm tiết.

Ví dụ: nation (n) /’nei∫n/quốc gia

Nation là một từ có 2 âm tiết, ‘a’ đứng liền trước âm có tận cùng là ‘ion’ nên cũng sẽ được phát âm là /ei/

translation (n) /træns’leiʃn/bài dịch
preparation (n) /¸prepə´reiʃən/ sự chuẩn bị
invasion (n) /in’veiʤn/ cuộc xâm lăng

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ không theo quy tắc trên: have /hæv, həv/ có, ăn uống; mansion (n) /’mænʃn/ dinh thự, lâu đài; companion (n) /kəm´pænjən/ bạn đồng hành