Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Cụm động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.

Động từ tiếng Anh là loại từ được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Hầu như bất cứ câu nói nào cũng phải dùng đến động từ. Trong tiếng Anh, động từ được chia theo các ngôi, thể và thời. Một động từ sử dụng với các chủ ngữ khác nhau hoặc trong các thời khác nhau thì có cách viết khác nhau.

I love you. (chỉ hành động)

Chilli is hot. (chỉ trạng thái)

I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)

I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)

Có nhiều cách phân chia động từ: Động từ thường (ordinary verb ) và trợ động từ (auxiliary verb). Nội động từ (intransitive verbs) và ngoại động từ (transitive verbs)

Ví dụ về trợ động từ: is/am/are, have/has, do/does, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, need, dare

Các ví dụ về động từ thường: work, stay, live, say, talk …

Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện hành động.

Ví dụ: – He walks. (Anh ấy đi bộ – Anh ấy tự đi chứ không phải là do người hay vật khác tác động)

– Birds fly. (Chim bay – Con chim tự bay theo bản năng chứ không do người hay vật tác động)

Nội động từ không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm từ này sẽ đóng vai trò ngữ trạng từ chứ không phải là tân ngữ trực tiếp.

Ví dụ: – She walks in the garden. – Birds fly in the sky.

Ngoại động từ diễn tả hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật.

Ví dụ: The cat killed the mouse.

Ngoại động từ luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để hoàn thành nghĩa của câu. Danh (đại) từ đi theo sau ngoại động từ là tân ngữ trực tiếp. Trong câu trên chúng ta không thể nói “The cat killed” rồi dừng lại được mà phải có “the mouse” đi kèm theo sau. “The mouse” là tân ngữ trực tiếp của “killed”.