Chủ ngữ là gì?

Mọi câu trong Tiếng Anh đều có chủ ngữ. Chủ ngữ thường đứng trước động từ (verb) và là chủ thể của hành động trong câu.

Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một cụm danh từ (noun phrase). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ được ngầm hiểu là người nghe. Ví dụ: “Don’t move!” = đứng im!.

Ví dụ:

Milk is delicious. (Chủ ngữ là một danh từ)
That new, red car is mine. (Chủ ngữ là một cụm danh từ)

Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trường hợp đó, It hoặc There đóng vai trò chủ ngữ giả.

It is a nice day today.
There are a fire in that building.

Bài tập:

Xác định chủ ngữ trong các câu sau:

1. Tom is a student

2. I am a teacher

3. This house is so big.

4. Hanoi is the capital of Vietnam

5. We live in Hanoi

Đáp án (Click để xem)

1. Tom  2. I  3. This house  4. Hanoi  5. We